بن گاس

پروفایل هنرمند

  • بن گاس

    بن گاس32 اثر

    بن گاس Ben Goss، هنرمندِ تصویرگر استرالیایی است و در سیدنی زندگی و کار می کند. او می گوید: من در هرکار تصویرسازی متناسب با ارزش هایش عمل می کنم. در سرمقاله ها، دوست دارم تصویری نزدیک به داستان و موضوع مورد نظر خلق کنم و از سادگی و خشکی و یا وضوح بیش از حد در کارم پرهیز می کنم. در این صورت می توانم برخی چیزها را به تصویر بیفزایم. آن چه در قالب کلمات نمی گنجد، باید درتصاویر جلوه گر شود و من معتقدم تصاویر باید زیرکانه و هوشمندانه و درعین حال زیبا طراحی شوند. این ساده ترین کار است و در غیر این صورت، تصویرسازی غیرممکن به نظر می رسد.

بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس
بن گاس