جرج توکر

پروفایل هنرمند

  • جرج توکر

    جرج توکر36 اثر

    جرج توکر George Tooker نقاش آمریکایی متولد سال ۱۹۲۰ در بروکلین بود و در سال ۲۰۱۱ در گذشت. آثار توکر در سبک های رئالیسم جادویی، رئالیسم اجتماعی، فوتورئالیسم و سوررئالیسم طبقه بندی می شوند. منتقدان برای نقد آثارش از کلمات سحرآمیز، فریبنده و دلربا استفاده کرده اند. وی عضو آکادمی هنر و ادبیات آمریکا بود و در سال ۲۰۰۷ برنده مدال ملی هنرِ آمریکا شد.

جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر
جرج توکر