رودلف دهارک

پروفایل هنرمند

  • رودلف دهارک

    رودلف دهارک42 اثر

    رودلف دهارک Rudolph de Harak ، به خاطر طرح های نمایشگاهی و گرافیک معماری خود شهرت بسیاری کسب کرده است. او سال 1924 درکلورسیتی کالیفرنیا به دنیا آمد و در سال 2002 از دنیا رفت. دهارک طراح خودآموخته ای بود که آثارش را با نگاه زیبایی شناسانه ی مدرنیستی خلق می کرد. فعالیت این هنرمند از شهر وست کوست آغاز شد. در سال 1950 میلادی، به نیویورک رفت و درآن جا به طراح گرافیکی تاثیرگذار مبدل شد. وی افزون بر تصویرسازی های بی شمار برای مجله اسکوایر، طرح جلدهای صفحات موسیقی شرکت کلمبیا و لوگوها و پوسترهای مختلف خود، 350 جلد فوق العاده موفق برای کتب انتشارات مک گراهیل، طراحی کرد. درهمین دوره فعالیت های معلمی خود را آغاز کرد که بیش از سی و پنج سال ادامه داشت. دهارک استاد ممتاز طراحی مدرسه هنر و معماری کوپریونیون در نیویورک بود. ساعت دیجیتال نیویورک یکی از آثار معروف این هنرمند است.

رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک
رودلف دهارک