جسیکا هیش

پروفایل هنرمند

  • جسیکا هیش

    جسیکا هیش50 اثر

    جسیکا هیش Jessica Hische، هنرمندِ نویسنده، طراح، تصویرگر و حروف نگار آمریکایی، متولد سال 1984 است. او از اولین نسل های جدید حروف نگاران است که باعث رشد و شکوفایی تایپوگرافی شده است. در سال 2015، کتاب "طراحی و فرآیند حروف، از مداد تا وکتور" رامنتشر کرد. هیش، در این کتاب روند خلاقانه و مراحل کاری اش را به عنوان یک هنرمند که با دست طراحی می کند، شرح می دهد. این هنرمند دو کتاب پرفروش مخصوص کودکان با عناوین "فردا من شجاع خواهم بود" و "فردا من مهربان خواهم بود" را نوشته و به تصویر درآورده که توسط نیویورک تایمزبه چاپ رسیده است. وی تاکنون بیش از 100 سخنرانی هنری نیز داشته است.

جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش
جسیکا هیش