میگل گویا

پروفایل هنرمند

  • میگل گویا

    میگل گویا30 اثر

    میگل گویا Miguel Guía هنرمند مجسمه ساز و نقاش اسپانیایی است. گویا در یک خانواده هنرمند و یک کارگاه مجسمه سازی خانوادگی به دنیا آمد و بزرگ شد. گویا که اطرافش را هنرمندان و صنعتگران احاطه کرده بودند دانش متعددی را از این حرفه کسب کرده و زبان های مختلف هنری کشف کرده است. او هنرمندی است که ذهن مخاطب را به بازی با فضاها و رمزگشایی جوهره آثارش دعوت می کند.

میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا
میگل گویا