والتر سیکرت

پروفایل هنرمند

  • والتر سیکرت

    والتر سیکرت30 اثر

    والتر سیکرت Walter Richard Sickert، نقاش و چاپگرِ انگلیسی آلمانی تبار در سال ۱۸۶۰ در آلمان به دنیا آمد و در سال ۱۹۴۲ در انگستان از دنیا رفت. وی از اعضای گروه پست امپرسیونیستیِ «کامدن تاون» لندن بود. سیکرت شخصیتی جهان‌وطن با روحیه‌ای نامتعارف بود و عموماً صحنه‌های زندگی شهری و مردم عادی را موضوع نقاشی‌های خود قرارمی‌داد. سهم او در گذار هنر از امپرسیونیسم به دورهٔ مدرن به‌ویژه در شیوهٔ نقاشی بریتانیایی قابل توجه است.

والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت
والتر سیکرت