جارد بارتز

پروفایل هنرمند

  • جارد بارتز

    جارد بارتز40 اثر

    جارد بارتز Jared Bartz ، متولد سال ۱۹۷۴، هنرمند مجسمه ساز آلمانی است. او مجسمه های خود را با دقت زیادی از چوببیرون می آورد. به دلیل پردازش با اره برقی، آثار هنرمند با سطوح ناهموار مشخص می شوند. بارتز با این بافت ها طراحی می کند. این سطوح ناهموار به مجسمه های او یک قدرت فیزیکی و نشاط غیر قابل انکار می دهند. این هنرمند به سنت مجسمه سازی بازنمایی تعلق دارد و آثاری را از مواد با دقت منحصر به فرد کنده کاری می کند.

جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز
جارد بارتز