سونیا دانووسکی

پروفایل هنرمند

  • سونیا دانووسکی

    سونیا دانووسکی42 اثر

    سونیا دانووسکی Sonja Danowski، هنرمند نویسنده و تصویرگر آلمانی در برلین زندگی می کند. وی تا به حال کتاب های زیادی را برای کودکان و بزرگسالان مصور کرده است. دانووسکی بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، تقریبا نزدیک به چهل جایزه داخلی و بین المللی از کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا،روسیه،چین،امارات متحده عربی، کره جنوبی و ایتالیا دریافت کرده است و در بیش از سی نمایشگاه بین المللی در کشورهای: چین، امارات متحده عربی، بلغارستان، ایتالیا، ترکیه، پرتغال و... حضور داشته است.

سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی
سونیا دانووسکی