کوشا موسوی

پروفایل هنرمند

  • کوشا موسوی

    کوشا موسوی46 اثر

    کوشا موسوی Koosha Moossavi ، هنرمند چاپگر و مجسمه ساز متولد ۱۳۵۵ در تهران است. وی تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد معمارى و معمارى داخلى در دانشگاه علوم کاربردى دارمشتات، آلمان به پایان رساند. آثار او تحت الشعاع اندیشه اجتماع و وضعیت جهانی وانسان می باشد. او از تمام مدیوم ها استفاده میکند زیرا به اعتقاد او مدیوم باید در خدمت هنرمند باشد و نه بر عکس. او اکنون در برلین و تهران مشغول به کار است و تا به حال نمایش های زیادی را در داخل و خارج از ایران برگزار کرده است.

کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی
کوشا موسوی