بن اسلدسنس

پروفایل هنرمند

  • بن اسلدسنس

    بن اسلدسنس26 اثر

    بن اسلدسنس Ben Sledsenslj متولد سال ۱۹۹۱ در بلژیک است. اسلدسنس؛ دانش وسیع و عمیقی نسبت به تاریخ هنر دارد. رنگ های روشن و زنده آثارش ما را به یاد هنرمندانی مانند هانری ماتیس و پیر بونارد می اندازد. او می‌داند چگونه رنگ ها را به شیوه ای بسیار منحصر به فرد در کنار هم قرار دهد و آثارش را با خصوصیات منحصر به فرد ارائه دهد. اسلدسنس با استفاده از پرسپکتیوهای ساده، ترکیب بندی های حساب شده و برداشت های جدید از مناظر اطراف به سنت های دیرینه استادان بزرگی چون کلود مونه، هانری روسو و پیتر بروگل بزرگ اشاره می‌کند. او به دلیل مقیاس بزرگ بوم هایش، جهان خود را در دسترس بیننده قرار می دهد. اسلدسن با ترکیب بندی های دقیق خود، نگاه ما را در اثر هدایت می کند و ما را دعوت می کند تا نه تنها تفکر و انگیزه شخصیت ها، بلکه مکان ها و رویدادهایی را که در سناریوهای پر جنب و جوش و گاه تنهایی او رخ می دهد، در نظر بگیریم. آثار او یک لحظه خاص را نمایش نمی دهند، بلکه داستانی را روایت می کنند با آغاز و پایانی باز که بیننده می تواند آن را برای خود بازسازی کند.

بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس
بن اسلدسنس