کازوآکی تاناهاشی

پروفایل هنرمند

  • کازوآکی تاناهاشی

    کازوآکی تاناهاشی24 اثر

    کازوآکی تاناهاشی Kazuaki Tanahashi، هنرمند ژاپنی متولد سال 1933 است. او در زمینه ی خوشنویسی، تعلیم ذن، نویسندگی و ترجمه متون بودایی از زبان های ژاپنی و چینی به انگلیسی فعالیت می کند و از مدافعان صلح و فعالان محیط زیست است. کارهای نوآورانه کازوآکی تاناهاشی، تحت تأثیرهنرسنتی ژاپن و انتزاع قرن بیستم قرار دارد. آثار او شامل نوع ویژه ای از خوشنویسی تک خطی و دایره هایی است که آزادانه رسم می شوند

کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی
کازوآکی تاناهاشی