آمِدِه اُزِنفان

پروفایل هنرمند

  • آمِدِه اُزِنفان

    آمِدِه اُزِنفان14 اثر

    آمِدِه اُزِنفان Amédée Ozenfant‎ نقاش، و تصویرگر اهل فرانسه بود. او به همراه لوکوربوزیه از بنیان‌گذاران پوریسم بود. وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون لژیون دونور شده‌است.

آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان
آمِدِه اُزِنفان