گرنت وود

پروفایل هنرمند

  • گرنت وود

    گرنت وود28 اثر

    گرنت وود Grant Wood نقاش آمریکایی متولد سال ۱۸۹۱ بود که در سال ۱۹۴۲ درگذشت. او به‌خاطر به ‌تصویر کشیدن زندگی روستایی غرب میانه، به‌خصوص در نقاشی‌هایی مانند "گوتیک آمریکایی" که یکی از نقاشی‌های نمادین آمریکا در سده بیستم میلادی به حساب می‌آید، شهرت دارد. نیمه ی غربی آمریکا در سال ۱۹۳۰ آن قدر هم شاعرانه و غرق در محصولات کشاورزی نبود. در دهه ی ۱۹۳۰، کشت و زرع در آمریکا دچار افول شد، و مزارع سرسبز به شن زارهایی خشک تبدیل شدند. نقاشان بومی «واقع گرا» چنان تصاویر آرمان گرایانه ای خلق کردند که گویی به آثار سوررئالیستی تنه می زدند. برهان خلق آثاری این چنین کمال طلب، چشم پوشی از ویرانی های اروپا و زیبایی شناسی پیشروی آن بود، که البته بیشتر برای به رخ کشیدن صداقت و مهربانی و سادگی دلنشین هنر آمریکایی بود. گرنت وود، پسر ساده اهل آیووا، بسیاری از چیزها را خودش آموخت و با هنر نسبتا کاملش، بارها به اروپا رفت و برای مدتی در پاریس به تحصیل پرداخت.

گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود
گرنت وود