مجتبی کاظم لو

پروفایل هنرمند

  • مجتبی کاظم لو

    مجتبی کاظم لو18 اثر

    کارشناسی ارشد پژوهش هنر (دانشگاه علم و فرهنگ تهران) , کارشناسی هنرهای تجسمی (تربیت معلم شهید بهشتی تهران) , مقام اول نقاشی در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان قزوین 1382, ,مقام اول نقاشی آبرنگ در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزی استان قزوین 1381, ,مقام اول نقاشی مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان قزوین 1382 , ,مقام دوم نقاشی در نوزدهمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانشجویان تربیت معلم های کشور 1387 و جوایز متعدد دیگر، فعالیت در زمینه نقاشی و طراحی و همکاری با انجمن تجسمی استان قزوین از سال 1380 تا کنون ، همکاری با سازمان زیباسازی و انجام چند پروژه نقاشی دیواری 1391 – 1386 ، برگزاری چندین نمایشگاه فردی و گروهی در استان قزوین و تهران 1389 – 1384 ،

مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو
مجتبی کاظم لو