الكساندر بالامان

پروفایل هنرمند

  • الكساندر بالامان

    الكساندر بالامان30 اثر

    الكساندر بالامان متولد 1972 ، کاریکاتوریست سوئیسی است که در برووی فریبرگ بزرگ شد. وی پس از آموزش به عنوان طراح گرافیک و ده سال تبلیغات ، شرکت حمل و نقل خود را به تحریریه کارتون تبدیل کرد. در سال 2000 ، وی توسط سردبیر روزنامه فرانسوی زبان "La Liberté" مورد توجه قرار گرفت ، جایی که کارتون های روزانه خود را با موضوعات محلی یا بین المللی منتشر می کند. او چندین مجموعه کارتون را منتشر کرده و همچنین در چندین کتاب کارتونی جمعی شرکت نموده است. کارتونهای او به طور مرتب در "Courrier International" منتشر می شوند.

الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان
الكساندر بالامان