هنرمند روز

هنرمندان آلمان مجسمه و حجم

  • جارد بارتز

    جارد بارتز Jared Bartz ، متولد سال ۱۹۷۴، هنرمند مجسمه ساز آلمانی است. او مجسمه های خود را با دقت زیادی از چوببیرون می آورد. به دلیل پردازش با اره برقی، آثار هنرمند با سطوح ناهموار مشخص می شوند. ...