هنرمند روز

هنرمندان بلژیک نقاشی

  • بن اسلدسنس

    بن اسلدسنس Ben Sledsenslj متولد سال ۱۹۹۱ در بلژیک است. اسلدسنس؛ دانش وسیع و عمیقی نسبت به تاریخ هنر دارد. رنگ های روشن و زنده آثارش ما را به یاد هنرمندانی مانند هانری ماتیس و پیر بونارد می اندازد. ...