• مجله هنرهای تجسمی شماره ۱۲

    مجله هنرهای تجسمی شماره ۱۲