• نشریه کارتون و کاریکاتور خانه روسم از مالزی ،فروردین ۱۴۰۱

    نشریه کارتون و کاریکاتور خانه روسم از مالزی ،فروردین ۱۴۰۱